Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Gofal Bugeiliol ac Ysbrydol y Gaplaniaeth

Amdanom Ni

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn cyflogi caplan llawn amser, sy’n derbyn cefnogaeth gan gaplaniaid lleol rhan amser a thîm bach o ymwelwyr gwirfoddol y Gaplaniaeth. Rydym yn anelu at ymweld â phob safle a’r wardiau’n rheolaidd. Mae gan y gaplaniaeth gysylltiadau lleol â phob prif grefydd ac enwad. Cysylltwch â’r caplaniaid am ragor o wybodaeth.

 

Tîm y Gaplaniaeth

Ein gwaith ni yw gofalu am eich anghenion ysbrydol, crefyddol a bugeiliol chi. Gall hyn gynnwys unrhyw beth o’ch helpu chi i ddilyn eich traddodiad crefyddol, neu drwy roi amser i wrando arnoch chi a’ch profiad o fod yn yr ysbyty. Rydym yn anelu at gynnig cysur a chymorth ac rydym ar gael i bawb, p’un ai fod ffydd arbennig gennych neu ddim ffydd. Mae ein caplaniaid yn dod o draddodiadau Pabyddol, Anglicanaidd a’r Eglwys Rydd ac mae ganddynt fynediad hefyd at arweinwyr ysbrydol o grwpiau ffydd eraill.
 
Mae’r canlynol gennym:
 
 • Caplaniaid gofal critigol
 • Caplan iechyd meddwl penodedig
 • Caplan gofal lliniarol
 • Caplaniaid ysbytai cymunedol
 
Rydym yn gofalu am y canlynol:
 
 • Cleifion
 • Perthnasau / Ymwelwyr
 • Staff
 
Mae croeso i’ch cynrychiolwyr crefyddol eich hun ymweld â chi yn ystod eich arhosiad, cysylltwch â’r Caplaniaid os bydd unrhyw ymholiadau neu ofynion arbennig gennych.
 

Yr hyn y gallwn ei wneud

 
Mae e ond yn naturiol y byddwch chi’n teimlo’n bryderus efallai am orfod treulio amser yn yr ysbyty am driniaeth. Efallai y bydd meddyliau a phryderon gan berthnasau a ffrindiau hefyd. Gall fod o fudd i’w rhannu’n gyfrinachol â Chaplan.
 
Os oes ffydd grefyddol gennych chi mae hi’n bwysig eich bod yn gallu parhau i  ymarfer eich ffydd tra byddwch chi yn yr ysbyty.
 
Mae caplaniaid yn gallu gwneud y canlynol hefyd:
 
 • Gwrando
 • Ymweld â chi
 • Eich helpu i ddechrau deall yr hyn sydd wedi digwydd
 • Gweddïo gyda chi
 • Cynnal y rhai sy’n galaru
 • Cysylltu â gweinidog eich ffydd eich hun
 • Parchu eich dymuniad i gael llonydd
 

Aml-ffydd

 
Mae holl gapeli’r ysbytai’n ystafelloedd aml-ffydd sydd wedi’u darparu â deunyddiau ac eitemau i gynorthwyo addoli crefyddol. Maent hefyd yn fannau tawel i fyfyrio hefyd i’r rhai sydd â dim ffydd ganddynt.
 

Cysylltu

 
Os hoffech weld caplan yn benodol, gofynnwch i’ch nyrs staff neu wrth y dderbynfa.
Rydym yn ymgeisio i ddarparu gwasanaeth Ar Alwad llawn. Defnyddiwch yr un cysylltiadau os bydd angen Caplan ar frys arnoch chi.
Fel arall am faterion llai brys gallwch adael neges ar beiriant ateb y gaplaniaeth neu â’r brif nyrs a fydd yn ei rhoi i’r caplan.
 

Gwirfoddolwyr

 
Mae tîm bach o wirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi sy’n ymweld â wardiau’n rheolaidd. Rydym ni’n chwilio am wirfoddolwyr newydd drwy’r amser a rhoddir hyfforddiant llawn i bob ymgeisydd sy’n meddwl am y weinidogaeth hon.   

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 30 Awst 2011